Launch of Welsh Curlew Recovery Plan


There has been much activity in Wales on conserving the Curlews that breed and winter there. Following the Welsh Curlew Conference held at Builth Wells in January 2018 (details available on the Conferences section of the website here), an active Welsh group has evolved under the title ‘Gylfinir Cymru/Curlew Wales’ with extensive support from Natural Resources Wales and the Welsh Curlew Champion, Mark Isherwood MS. The group is launching its Recovery Plan on 22 November, and those wishing to attend can register by following the instructions on the invitation below.

You are invited to:

Stopping Curlew Extinction: A Plan for Recovery in Wales

Monday 22nd November 2021, 13.45 -14.30

The curlew is Wales’ highest bird conservation priority where modelling of the Welsh curlew breeding population indicates it could be extinct as a breeding bird in Wales by 2033. Gylfinir Cymru / Curlew Wales, a broad partnership1 of Government and non-governmental organisations, are committed to preventing the extinction of curlew in Wales.

Gylfinir Cymru and Mark Isherwood MS, Curlew Species Champion, invite you to the launch of ‘A Wales Action Plan of the Recovery of Curlew’. The Action Plan, written by Gylfinir Cymru, sets out the actions needed to facilitate curlew recovery in Wales so future generations can enjoy and benefit from this iconic and once widespread bird.

We are delighted to have speakers including:

  • Julie James MS, Minister for Climate Change
  • Mark Isherwood MS, Curlew Species Champion
  • Clare Pillman, CEO of Natural Resources Wales

The Farmers’ Union of Wales (FUW) are kindly hosting this event on Zoom. Please register with FUW to attend using the following link.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cEagvCC6Txe018dfLU0qwA

Under GDPR regulations, your contact details will only be held by FUW to help run the event and will not be kept afterwards.

You may have received this invitation from multiple partners of Gylfinir Cymru. Please only register once.

We hope you can join us.

1 Gylfinir Cymru are a partnership of: Brecon Beacons National Park Authority, The British Association for Shooting and Conservation, The British Trust for Ornithology, The Countryside Alliance, Curlew Country,  Denbighshire County Council, The Farmers’ Union of Wales, Natural Resources Wales, The Game and Wildlife Conservation Trust, The National Farmers’ Union Wales, The National Gamekeepers’ Organisation, The National Trust, The Royal Society for the Protection of Birds, The Snowdonia National Park Authority, The Welsh Ornithological Society, Welsh Government

Kind regards

 

 

 

 

Gwahoddiad i:

Atal y gylfinir rhag diflannu: Cynllun adfer y gylfinir yng Nghymru

Dydd Llun 22 Tachwedd 2021, 13.45 -14.30

Y gylfinir yw’r flaenoriaeth uchaf o ran cadwraeth adar yng Nghymru. Mae’r gwaith o fodelu poblogaeth magu’r gylfinir yng Nghymru’n dangos y gallai ddiflannu fel aderyn magu yma erbyn 2033.

Mae Gylfinir Cymru/Curlew Wales, sef partneriaeth1 eang rhwng y llywodraeth a chyrff anllywodraethol, wedi ymrwymo i atal y gylfinir rhag diflannu yng Nghymru.

Mae Gylfinir Cymru a Mark Isherwood AS, Hyrwyddwr Rhywogaeth y Gylfinir, yn eich gwahodd i lansiad  ‘Cynllun Gweithredu i Adfer y Gylfinir yng Nghymru’. Mae’r Cynllun Gweithredu, a ysgrifennwyd gan Gylfinir Cymru, yn nodi’r camau gweithredu sydd eu hangen i adfer y gylfinir yng Nghymru er mwyn i genedlaethau’r dyfodol allu mwynhau ac elwa o’r aderyn eiconig hwn a oedd unwaith yn gyffredin.

Mae’n bleser gennym gadarnhau y bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys:

  • Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd
  • Mark Isherwood AS, Hyrwyddwr Rhywogaethau y Gylfinir
  • Clare Pillman, Prif Swyddog Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn aelod gweithgar o Gylfinir Cymru ac maen nhw’n ddigon caredig i gynnal y digwyddiad hwn ar Zoom. I fod yn bresennol yn y cyfarfod, cofrestrwch â’r FUW  trwy ddilyn y ddolen isod.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cEagvCC6Txe018dfLU0qwA

Dan reoliadau GDPR, bydd eich manylion cyswllt yn cael eu cadw gan FUW i helpu i gynnal y digwyddiad ac ni fyddant yn cael eu cadw wedyn.

Efallai eich bod wedi cael y gwahoddiad hwn gan nifer o bartneriaid sy’n rhan o Gylfinir Cymru. Dim ond unwaith y dylech chi gofrestru.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni.

1Partneriaid Gylfinir Cymru yw: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, Ymddiriedolaeth Adaryddiaeth Prydain, Y Gynghrair Cefn Gwlad, Curlew Country, Cyngor Sir Ddinbych, Undeb Amaethwyr Cymru, The Game and Wildlife Conservation Trust, NFU Cymru, The National Gamecareers’ Organisation, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, BTO Cymru, Llywodraeth Cymru.

Cofion cynnes

Leave a comment